skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
strony www.zukmosina.pl
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie zukmosina.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.05.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– ustawienia dostępne na stronie: wysoki kontrast, powiększenie czcionki, skala szarości, negatyw, jasne tło, podkreślenie hiperłącza;
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
– zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem ZUK: wojtek.cyz@zukmosina.pl @zukmosina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 888 259. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna obiektu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Budynek z siedzibą Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G w Mosinie nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • przy wejściu do budynku nie znajduje się podjazd, wjazd do ZUK dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się przy pomocy pracownika ZUK
  • Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku;
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
  • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Back To Top
Skip to content