skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Oferta na zarzadzanie nieruchomością wspólną

„Zakład Usług Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie ma przyjemność przedstawić Państwu zakres usług jakie oferujemy w ramach umów o zarządzanie.

1. Obsługa administracyjna:

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów (prąd, woda, ścieki itp.)
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umowy
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku, negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów
 • administrowanie nieruchomością wspólną

2. Obsługa techniczna:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie ( przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie,przeglądy przewodów kominowych, przeglądy instalacji elektrycznej itp.)
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • przygotowywanie planów remontowych
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych

3. Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów)

4. Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

Uwaga: Zapewniamy całodobowy dyżur konserwatora, elektryka i hydraulika.

Ponadto oferujemy obsługę w zakresie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi oraz obsługę prawną Wspólnoty.

Posiadamy licencje oraz ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Back To Top
Skip to content