skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie utworzono w roku 1991 na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Mosinie, a w roku 1994 nadano jemu statut. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Mosina w zakresie usług komunalnych.

Od 1 kwietnia 2011 roku Zakład Usług Komunalnych został przekształcony w jednoosobową spółkę gminy Mosina pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie z siedzibą przy ul. Sowiniecka 6G

Prezesem Zarządu Spółki jest Monika Kujawska.

NIP: 7773202086
REGON: 301702806
KRS: 0000381930

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i nr konta:
CITI HANDLOWY
15 1030 0019 0109 8503 0004 9279

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku,
 • selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • zakładanie, utrzymywanie i konserwacja terenów zielonych,
 • utrzymanie dróg, ulic, placów oraz ich zabezpieczenie w okresie zimowym,
 • utrzymanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • prowadzenie komunikacji miejskiej oraz przewozów szkolnych,
 • przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 • roboty budowlane i rozbiórkowe,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • konserwacja i remonty budynków,
 • zarządzanie targowiskiem gminnym,
 • obsługa punktu czasowego zwierząt bezdomnych,
 • obsługa strefy płatnego parkowania
 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych
Back To Top
Skip to content