skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zmiany dotyczące cen biletów gminnego transportu zbiorowego

Dnia 14 lutego 2020 r. wchodzi w życie Uchwała nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego:

Najważniejsze zmiany:
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą przysługiwać m.in:

– dzieciom w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, mieszkającym na terenie gminy Mosina – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

– dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej

lub studenckiej;

– osobom objętym Programem „Mosińska Karta Rodziny 3+” – na podstawie Karty „Mosińska Karta Rodziny 3+” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

– osobom objętym Programem „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie Karty Dużej Rodziny

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

– opiekunom dowożącym/odbierającym dzieci w wieku do lat 9 do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Mosina na i z zajęć, (obejmuje również przejazd realizowany po dziecko oraz po odwiezieniu dziecka), w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji „Lato” i „Zima”, na podstawie: zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły określającego trasę przejazdu, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

Zmianie uległy również ceny biletów ulgowych i aktualnie zawsze wynoszą 50% ceny biletu normalnego.

Przedmiotowa uchwała posiada szereg innych grup uprawnionych do przejazdów ulgowych.
Treść znajduje się tutaj.

Back To Top
Skip to content